Přehled rekonstrukce

Vznik * záchrana * obnova v datech

Autor rekonstrukce: Jan Soukup

    • autor rekonstrukce mj. Měšťanské besedy v Plzni, 
    • hamru v Dobřívi, 
    • či náměstí v Plané ...

Držitel mj. Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství

Napište námPošlete to kamarádovi

Jízdárna byla postavena zásluhou knížete Alfréda I. Windischgrätze

  • v letech 1857 - 1862
  • v novorománském a novorenesančním slohu
  • podle plánů architekta Haterzettla.

Tři kilometry západně od Tachova leží Světce, místo, které se zapsalo do dějin největší jízdárnou v Čechách. Po vídeňské Reitschule je zároveň druhou největší stavbou svého druhu ve střední Evropě.

V úžasně promyšleném projektu byly spojeny prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby.

Jízdárna je dlouhá 60,2 m, vysoká 26,3 m a samotná hala má rozměry 20 x 40 m.

Unikátní krov nad halou je subtilní a dokonale technicky provedený.

Dispoziční řešení bylo podřízeno účelu – ve stavbě se nacházela kovárna, sklady, uhelna, byt kováře, prostory pro odvoz hnoje (shoz přímo na vozy), v patrech byla umístěna lóže, ochozy a obytné pokoje s toaletami.

Ve 20. století byla jízdárna využívána k různým účelům; bez údržby a oprav však rychle chátrala.

V r. 1981 byl ministerstvem kultury vydán výnos, jímž byl objekt vyjmut z památkové ochrany,

před r. 1989 byl stav jízdárny natolik havarijní, že se již zcela vážně uvažovalo o její demolici.

R. 1991 se objekt stal majetkem města Tachova a to podalo návrh na opětovné zařazení do seznamu chráněných nemovitých památek.

Na jízdárnu se opět usmálo štěstí - byla Ministerstvem kultury ČR zařazena do programu Záchrany architektonického dědictví a od roku 2000 je stavba opravována

Rok

Provedené práce

2000

Podepření obvodového zdiva, podchycení lenebních pásů a části stropů, rekonstrukce části krovu a zpevnění krovu, vyzdívání chybějícího zdiva, nadezdívání ozdobných prvků atik, výměna bednění-střechy, položení střešní krytiny na části střechy včetně dešťových svodů a žlabů, terénní úpravy

2001

Vyzdění chybějícího zdiva, pokračování v rekonstrukci krovu, pokládka střešní krytiny, montáž klempířských prvků včetně žlabů a svodů, zpevnění objektu táhly, úpravy cesty, odebrání terénu v jižní části objektu

2002

Restaurátorský průzkum v jízdárenské hale a zajištění omítkových vrstev, vyzdění kleneb nad 1. PP ve východní, severní a západní části budovy, stropní konstrukce v 1. NP západní a východní části, oprava schodišťových zdí, ztužení krovu a položení podlah půd ve východní a západní části, výroba a osazení přesné kopie okna

2003

Restaurátorský průzkum na chodbách a rondelech, zrestaurován vnitřní prostor jihozápadního rondelu, osazení vnějších oken (kromě oken stájí) v 1. NP a část oken ve 2. NP, vyráběny a osazovány kamenné stupně severního schodiště, včetně vyzdění schodišťových zdí, injektáž zdiva, přezdění kleneb, úpravy podlah, terénní úpravy, zadláždění hlavního vstupu a omítky zdí, stropů v části 1. NP.

2004

Restaurátorský průzkum jižního průčelí, zajištění omítek maštal - východ, zrestaurována 2 iluzivní okna a plastické prvky na jižní fasádě, vzorový pruh dekorativní výzdoby v sále, vyzdění klenby v severní části objektu, provedení dřevěné části schodiště a vyzdění schodišťové zdi, provedení sanace zdiva v jihovýchodní části objektu, provedení vnějších omítek a nátěrů na jižní fasádě, osazení oken v pokojích 2. NP a na severním schodišti, opravení a osazení vstupních vrat, dřevěná podlaha v sále, osazení kamenných prahů, položení dlažby v západní chodbě a položení dlažby v jihovýchodním rondelu a v jižní chodbě

2005

Restaurátorský průzkum západní, severní a východní fasády, zrestaurování 2 iluzivních oken na severní fasádě, zrestaurování a doplnění plastických prvků včetně erbů na západní, severní a východní fasádě, provedení vnitřních omítek schodišťového prostoru a opláštění dřevěných schodů v severní části objektu, dozdění soklů severní fasády, provedení vnějších omítek a nátěrů na západní, severní a východní fasádě

2006

Rehabilitován ucelený pás dekorativní výzdoby ve středu severní stěny sálu, restaurátorské práce v pásu po celé výšce stěny, doplnění chybějících omítek, které navázaly na původní omítky s dochovanou dekorativní výmalbou, v interiéru hlavního sálu, restaurování a doplnění všech zdobných plastických prvků části severní stěny, zachování dřevěného obložení, které bylo sejmuto a v restaurátorské dílně zrestaurováno, na části severní stěny, obnovení vnitřních omítek části 1.PP, knížecí lóže a malých lóží, chodeb 1.NP a 2. NP a stájí po předchozím restaurátorském průzkumu, vyrobení a osazení dřevěných dělících stěn zbývajících 2 rondelů, položení dlažby ve východní chodbě, dokončení opravy jižní fasády.

2007

V západní, severní a východní části objektu byly doplněny a omítnuty partie soklového zdiva. Uvnitř jízdárny byly provedeny dřevěné podlahy ve 3 malých lóžích. Stávající provizorní opláštění lucerny bylo demontováno, byly vyměněny některé poškozené dřevěné části konstrukce lucerny; ostatní byly ošetřeny a natřeny. Osazují se nově vyrobené dřevěné rámy, okna a kovové mříže.
Byly provedeny a osazeny repliky části fiál (5 ks velkých fiál a 10 ks malých), dále byly vyrobeny a budou osazeny na rondely repliky hrotnic. Nad vstupními vraty proběhla rehabilitace iluzivního lunetového okna.V suterénu byl proveden rozšířený restaurátorský průzkum.

2008

Okolo stavby byl vydlážděn okapový chodník a u jednotlivých vstupů a vjezdů provedena kamenná desková dlažba. V nadstřešních partiích objektu došlo k osazení výdusků replik fiál
Ve 2. NP byly provedeny vnitřní omítky, dokončeno osazení oken, opravena konstrukce stropu (a provedena podlaha půdy). V sále jízdárny bylo doplněno zrestaurované stávající obložení (na části severní stěny).
Byla obnovena malířská výzdoba knížecí lóže. Do malých lóží se osadily dveře.

2009

V I. NP jízdárny jsou nově osazeny repliky dveří do stájí, na schodiště a do původních toalet. Dále jsou v tomto podlaží osazena vnitřní okna do malých lóží.
Na severní stěně sálu byla doplněna replika původního obložení dolní části, a vrata, která byla osazena také v ostatních průchodech ze sálu
Severního schodiště je kompletně dokončeno výmalbou stěn, nátěrem dřevěných stupňů a kompletací ozdobných mříží.
Bylo provedeno restaurování dekorativní malby severovýchodního rondelu a vstupu na severní schodiště

2010

Také v letošním roce byly realizovány práce v rámci záchrany a obnovy konstrukčních částí. Práce byly realizovány s důrazem na zachování a dokumentování historické podstaty a také pro možnost využívání stavby pro potřeby města a regionu. Bylo postupováno již také s ohledem na schválený projekt pro budoucí využití objektu.
V letošním roce je prováděna rekonstrukce západního schodiště včetně truhlářských prvků (dveře s nadsvětlíky a okna). Tato část bude kompletně dokončena výmalbou stěn a osazením madel.
Truhlářské prvky (dveře s nadsvětlíky a okna) jsou osazovány také ve východním schodišti. V I. NP jízdárny jsou nově osazeny parapety v malých lóžích.

2011

Je provedena rekonstrukce východního schodiště včetně truhlářských prvků. Tato část je kompletně dokončena výmalbou stěn a osazením madel.
V  emporách II.NP jsou osazena okna a dodány parapety do všech okenních otvorů.
V sále jízdárny byla zrestaurována dekorativní malba na části jižní stěny a dekorativní malby severozápadního a jihovýchodního rondelu
V části I. PP jízdárny je opravováno cihelné zdivo a výškově urovnán povrch podkladní zeminy budoucích podlah.

2012

V letošním roce jsou obnoveny příčky v pokojích II.NP západní část, včetně dodání replik dveří.
V  západní části I.NP (stáje) je provedena podlaha (dlažba).
sále jízdárny byla zrestaurována dekorativní malba na zbývající části severní stěny a zbývající části jižní stěny sálu.

2013

V letošním roce je provedena výmalba v pokojích a chodbě II.NP západní část. V jednom pokoji a na chodbě byla zrestaurovaná rozeta na stropě. Ve dvou pokojích a na chodbě jsou dokončeny čisté podlahy.
V severozápadním a severovýchodním rondelu I.NP jsou dokončeny čisté prkenné podlahy a ve stájích doplněna okna.
Na půdě nad západními pokoji jsou provedeny omítky, podlaha a uzavření schodiště  dveřmi.
V severovýchodním rondelu I.PP jsou opraveny a doplněny stropní trámy a konstrukce stropu. Provedeny jsou omítky kleneb, ostatní části stěn ve zbylých prostorách I.PP jsou ošetřeny biosanací